JatekszabalyzatNyerj 3 napos ingyenes gÈpj·rm˚haszn·latot a LocalRentnÈl!
Minden m·sodik hÈten ˙j Ès meglÈvı kedvelıink (LikeolÛink) kˆzˆtt kisorsol·sra ker¸l egy kupon, mellyel 3 napos ingyenes autÛbÈrlÈst vehetsz igÈnybe!

Ha szeretnÈl rÈszt venni a j·tÈkban nem kell m·st tenned, mint l·jkolnod a LocalRent oldal·t, valamint ne ne felejtsd el megosztani az oldalt.

Jatekszabályzat:
Általános Facebook nyereményjáték
A LocalRent Facebook oldalán zajló nyereményjáték szabályzata
A LocalRent nevű cég üzemeltetője (EURO Brill Kft.), megadott időközönkénti nyereményjátékot szervez. A játék szabályzatát, és a játékban való részvétel feltételeit az alábbiakban határozzuk meg:
1. Játékszervező
Név: EURO Brill Kft.
Székhely: 1037 Budapest Aranyvölgy u. 3. cégjegyzékszám:01-09-893418
adószám: 14199907-2-41
2. A Játék
2.1. A játék a Szervező cégének (LocalRent) Facebook oldalának kedvelői között zajlik, akik regisztrálnak a megadott alkalmazásra.
2.2. Részvétel a Játékokban
A LocalRent Facebook oldalán található alkalmazásra való regisztrálással, a szükséges adatok
megadásával (név illetve e-mail cím)vesz részt a Felhasználó a sorsoláson..
A játékban minden olyan természetes személy részt vehet aki teljesíteni tudja a Local Rent
mindenkori bérlési feltételeit (http://www.localrent.hu/felt.php). 2.3. A Játékok Időtartama:
2013. január 25-től visszavonásig.
2.4. Nyeremény(ek): minden hónapban kisorsolásra kerül egy 3 napos (3-szor 24 óra) ingyenes autóbérlést érő kupon. (A nyeremény átvétele csak abban az esetben lehetséges, ha a nyertes megfelel a 3. pontban felsorolt részvételi feltételeknek.)
2.5. Nyertesek és Pótnyertesek száma: nyereményenként 1 nyertes és további 1 pótnyertes sorsolása.
2.6. A regisztráltak között egy „véletlenszám generátor” segítségével történik a sorsolás.
2.7. A sorsolás helyszíne: A Szervező székhelye
2.8. A Nyeremény(ek) átadásának módja: A Nyertes(eke)t a helyes megoldásra küldött
email üzenetre történő válasz email üzenetben értesítjük a Nyereményükről, valamint a Nyeremény átvételének idejéről és módjáról.
 2.9. A Játék weboldala, a Szervező elérhetőségei:
Elérhetőségek:
Web: http://www.localrent.hu/index.php E-mail: info@localrent.hu
Tel.: +36 70 418 6595, +36 70 418 6593
3. Részvételi feltételek
3.1. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett nyereményjátékra (a továbbiakban „Játék”) terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban „Játékos”), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően regisztrálnak a Játékra, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.
3.2. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján törölni.
3.3. A Játékban játékosként részt vehet mindenki, aki megfelel a LocalRent autókölcsönző mindenkori bérlési feltételeinek, melyek a következők:
Az alábbi eredeti dokumentumok bemutatása szükségesek (kiszállításkor fénymásolatokat is kérnénk):
Magyar Magánszemély esetében:
1. érvényes személyi igazolvány
2. minimum 1 éves, érvényes jogosítvány
3. állandó lakcím igazolásáról lakcímkártya
4. vonalas telefonszám
5. 1 db 2 hónapnál nem régebbi befizetett közüzemi számla (mobiltelefont kivéve)
Külföldi Magánszemély esetében:
1. érvényes útlevél
2. minimum 1 éves, érvényes jogosítvány
3. visszaigazolható magyarországi tartózkodási hely 4. vonalas telefonszám
Gazdasági társaság és egyéb szervezetek esetében:
1. Társasági Szerzodés vagy alapító okirat
2. Aláírási Címpéldány
3. utolsó bankszámla kivonat + vonalas telefonszám
 4. cégkivonat
5. gépkocsit átvevő személytől:
a, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
b, minimum 1 éves, érvényes jogosítvány
c, állandó lakcím igazolásáról lakcímkártya + vonalas telefonszám d, aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
Természetesen mi is rugalmasak vagyunk amennyiben nem rendelkezik valamivel kérjük telefonon érdeklődjön és megpróbálunk rá megoldást találni.
*Egyedi esetekben egyéb feltételeket is kérhetünk.
3.4. A játékban csak azok vesznek részt, akik kedvelői a LocalRent Facebook oldalának, ezen felül pedig regisztráltak játékunkra.
3.5. A nyeremény igénybevétele elött, 10 nappal jeleznie kell a Játékosnak kölcsönzési szándékát, hogy az általa kiválasztott gépjárművet biztosítani tudjuk számára
3.6. A 3 napos ingyenes autóbérlést tartalmazó kupon, a Sorsolás időpontjától számított 90 napon belül fel kell használni, amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszíti jogosultságát a Nyereménye felett.
3.7. A Nyeremény más Akciókkal össze nem vonható. Lehetőség van azonban arra, hogy a Nyertes több napos autóbérlés esetén is felhasználhatja a megnyert kupon. (Pl.: Ha Ön 7 napra bérelne egy gépjárművet, akkor a 3 ingyenes napot beszámítjuk, így csak 4 napot kell kifizetnie.)
3.8. Nem vehetnek részt a Játékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3.9. Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban.
3.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki


a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
más Játékos regisztrációs adataival visszaél.
Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.7. pontban meghatározott eseteket saját
3.11.
belátása szerint bírálja el.
3.12. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
4. Adatszolgáltatási és adatkezelési rendelkezések
4.1. A Játékos a részvételi feltételek elfogadásával igazolja, hogy a regisztrációval megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek. A Játékban való részvételével egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervező Játék keretében a Játék Időtartama alatt kezelje és a rögzítettek szerint felhasználja.
4.2. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
4.3. Az adatszolgáltatás önkéntes, a részvétellel együtt járó információnyújtás. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
4.4. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.
4.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
5. A Nyertesek kiválasztása, értesítése, a Nyeremények átadása
5.1. A Nyertes(ek) a Nyeremény(ek) átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, az abban meghatározott időpontban jogosult(ak). Amennyiben valamely Nyertes az e-mailben történő értesítéstől számított 8 napon belül nem jelentkezik a Nyereményéért, a Nyereményre való jogosultságát automatikusan elveszti. Ebben az esetben a Nyeremény sorsolásával egy időben kiválasztott Pótnyertesek közül sorrend szerint válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben egyik Pótnyertes sem érhető el, vagy valótlan adatokat adott meg, úgy a Szervező saját döntése alapján későbbi időpontban újabb Nyertest jogosult kijelölni a fenti szabályok szerint.
5.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak. A Nyereményekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.
5.3. Valamennyi Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.
5.4. Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azt megkísérli a résztvevőkkel tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Jogi út kizárva.
6. Általános rendelkezések
6.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
6.2. A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, de a részvétel költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik.
6.3. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
6.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Nyereményjáték oldalán. A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
6.5. A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosok Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
6.6. A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező weboldalán közzéteszi. A Játékos felelőssége, hogy a fenti változtatásokról megfelelően tájékozódjék.
6.7. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.